Informace | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Co je naší předností

 • Poskytujeme profesionální, kvalitní péči na vysoké odborné úrovni.
 • Zavádíme do praxe nejen nejmodernější odborné metody a poznatky, ale též pokrokové metody vzdělávání, řízení a organizace práce.
 • Pacient/klient od svého příchodu do zařízení cítí, že je středem zájmu a nikoliv jen pasivním konzumentem zdravotní péče nebo sociálních služeb.
 • Vytváříme prostředí, které je zaměřeno na pacienta/klienta a v němž personál aktivně naslouchá a pečuje o jeho potřeby – pacient/klient jako partner.
 • Zaměřujeme se na kontinuální zvyšování kvality, zavádění ošetřovatelských, lékařských a procesních standardů kvality a standardů kvality v sociálních službách.
 • Jako první samostatná léčebna pro dlouhodobě nemocné v České republice jsme získali národní akreditaci kvality od Spojené akreditační komise ČR.
 • Do péče o naše pacienty a klienty jsme zavedli koncept Bazální stimulace. Ošetřovatelská péče a rehabilitační péče jsou poskytovány dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž podporujeme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval. Předpokladem je také práce s klientovou individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci.
 • Dbáme o celoživotní vzdělávání svých zaměstnanců a o jejich profesionální rozvoj. V roce 2009 jsme získali finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu, a to po dobu 3 let. Cílem vzdělávání je zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.
 • Klademe důraz na spokojenost zaměstnanců, kvalitní vztahy mezi pracovníky a týmovou práci.
 • Zaměstnanci jsou vedeni k tomu, že nejpodstatnější prioritou působnosti společnosti je spokojený pacient / klient.
 • Sledujeme a vyhodnocujeme spokojenost (dotazníkovou metodou) našich klientů/pacientů i našich zaměstnanců.
 • Podporujeme spolupráci s rodinou pacienta/klienta.
 • Dbáme na dodržování práv našich pacientů/klientů.
 • Spolupracujeme se Střední zdravotní školou v Chebu a jejím prostřednictvím se účastníme konferencí a stáží ve zdravotnických zařízeních v Německu.
Pracovní tým Firemní večírek
 

Co je ještě naším cílem

 • Udržet si dominantní postavení v regionu a trvale zlepšovat své služby.
 • Další rozvoj systému kvality jak ve zdravotní, tak i v sociální oblasti.
 • Každoroční zvyšování platů zaměstnanců. Rozšiřování programu péče o zaměstnance a vytváření bezpečnostní kultury.

Konkrétní strategické cíle ve vztahu ke klientům/pacientům

 • Další rozvoj konceptu bazální stimulace - v rámci dotačního programu EU zaměřeného na oblast vzdělávání pracovníků se zaměřujeme na prohlubování konceptu bazální stimulace – jedná se o komunikační a stimulační koncept, který je orientován na pochopení potřeb pacientů/klientů.
 • Rozvoj fyzioterapie a logopedie pro pacienty Domu ošetřovatelské péče.
 • Rozšíření konceptu Validace dle Naomi Feil, ve kterém byl vyškolen náš ošetřující personál. Jedná se zejména o komunikaci, přístup a porozumění pacientům trpící demencí.
 • Rozvíjení Pychobiografického modelu péče dle Bohma - specializovaná péče o klienty/pacienty se symptomy demence. Cílem modelu je naučit personál porozumět klientům/pacientům, co je pro ně prioritní, co rozhýbe jejich psychiku a následně i tělo. Jakým způsobem podpořit klienta/pacienta v jeho autonomii a jeho schopnosti rozhodovat o svých záležitostech co nejdéle. Aktivizovat a re-aktivizovat psychické schopnosti a dovednosti. Základní cíl je oživit psychiku klienta/pacienta.
 • Další rozvoj paliativní péče. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.